Bitcoin 2 (Luovutus, joka ei ole luovutus, mutta on kuitenkin luovutus)

Kun kirjoitin keväällä Bitcoinin luovutukseen liittyvän kirjoitukseni, ajattelin kirjoittavani nopeasti ja ohimennen tekstin aiheesta epälooginen Aina Inkeri. Tarkoituksenani ei ollut käyttää asiaan alaviitettä enempää aikaa. Virtuaalivaluuttojen kanssa tekemisissä olevat sekä näistä kiinnostuneet lienevät huomanneet, etten päässyt niin vähällä. Syventyminen virtuaalivaluuttojen verotuskäytäntöön Suomessa pakottaa minut kirjoittamaan aiheesta lisää. Verolaji vaihtuu, joten sinun ei ole pakko nähdä tätä Bitcoin-kirjoituksena. Ota tämä vaikka lahjaverotusta koskevana tiedonjyvänä.

 

Taustaa

Newtonin kolmas laki kertoo, että jos kappaleeseen vaikuttaa toinen kappale jollain voimalla, niin samanaikaisesti kappaleen täytyy vaikuttaa toiseen kappaleeseen yhtä suurella, mutta suunnaltaan vastakkaisella voimalla. Pidän enemmän englanninkielisestä: ”For every action, there is an equal and opposite reaction.”

Alla teko:

Mainittu kysymys löytyy osoitteesta:

https://vero24.vero.fi/vastauspankki/?lang=fi#!singlePublishedAnswer?id=fe0d95fe-ce65-67de-4b04-f56083092133

Verohallinto loogisessa epäjohdonmukaisuudessaan toteaa Bitcoinin lahjoittamisen olevan tapahtuma, joka synnyttää lahjaverovelvollisuuden.

Sekä reaktio:

Miksi Verohallinnon kantaa lahjaverotukseen tulee kummastella? Tässä vaiheessa voisimme suoraan todeta, että Kaarina Verohallinnon vastauspankissa on täysin oikeassa. Kaarina on oikeassa, mutta hankejohtaja Jaakko Mattilan täytyy olla sitten tekstissään väärässä. Eikä johtavan asiantuntijan Pekka Määtänkään tulkinta Bitcoinin luonteesta vakuuta. Verohallinnon näkemys Bitcoinista yhtäältä luovutuksen kohteena lahjaverotuksessa ja toisaalta luovutukseen kelpaamattomaksi kohteeksi tuloverotuksessa muodostaa ristiriidan, jonka perusteleminen on käytännössä mahdotonta. Miksi näin?

 

Perintö- ja lahjaverolaki

Tutkitaanpa hieman perintö- ja lahjaverolakia. Lain ensimmäisessä pykälässä ilmaistaan perintö- ja lahjaverotuksessa verovelvollisuuden perusteen: Perintönä, testamentilla tai lahjana saadun omaisuuden. Verohallinnon kannanotot virtuaalivaluutan verotukseen ovat osoittaneet, että erityisesti omaisuuden käsite on ollut kadoksissa. Määtälle ja Mattilalle tiedoksi: Omaisuudella ymmärretään kuitenkin perintö- ja lahjaverotuksessa lähtökohtaisesti samaa kuin yksityisoikeudessa. And that’s okay. Okay. Siviilioikeudessa virtuaalivaluutta voidaan luokitella varallisuusarvoisena etuutena irtaimeksi omaisuudeksi.

Lahja, joka on luonteeltaan vastikkeeton luovutus, perustaa siten lahjansaajalle perintö- ja lahjaverolaissa tarkemmin määritellyllä tavalla velvollisuuden maksaa lahjaveroa. Mikä on lahjaveron peruste, selviää perintö- ja lahjaverolain 21 §:stä:

”Mitä 9–11 ja 15 §:ssä säädetään perinnöstä ja testamentista, koskee myös lahjaa.”

Lain 21 §:n sisältö maallikon sanoin on: ”Sama kuin pykälissä 9-11 ja 15” Saman lain 9.1 § on tämän tekstin kannalta mielenkiintoinen:

”Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa.”

Hetkinen hetkinen, juuri kuten Kaarina vastasi: Lahjaveron peruste on omaisuuden todennäköinen luovutushinta. Lahjavero määrätään siten vastikkeettomasti luovutetun omaisuuden arvosta. Koska Bitcoin voi olla vastikkeettoman luotuksen kohteena, on hankalaa perustella, miksei se voisi olla yhtälailla vastikkeellisen luovutuksen kohteena.

 

Omaisuuden luovutuksen käsite

”Virtuaalivaluutan kauppatilanteissa ei sovelleta virtuaalivaluutan sopimusluonteen vuoksi tuloverolain omaisuuden luovutusvoittojen verottamista koskevia säännöksiä. ”Näyttää siltä, että omaisuuden luovutuksen käsitteet eroavat toisistaan tuloverotuksessa sekä perintö- ja lahjaverotuksessa. Tämähän ei sinänsä ole mikään ongelma. Muun muassa arvonlisäverotuksessa Bitcoinin välitys katsotaan rahoitusliiketoimeksi. Ei ole täysin tavatonta, että käsitteiden sisällöt eroavat verolajeittain verolainsäädännön sisällä. Verohallinnon ensi katsomalta ristiriitaiselta näyttävä tulkinta selittyykin siis erilaisesta käsitemäärittelystä eri verolajeissa?

Verohallinnon ohje (Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa, A192/200/2016): ”Jos omaisuus on luovutettu vastikkeellisesti käypää arvoa alempaan hintaan siten, että vastike on enintään kolme neljäsosaa omaisuuden käyvästä arvosta, kyseessä on perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu niin sanottu lahjanluonteinen kauppa. Tällöin luovutus jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon suhteen perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan (TVL 47 §:n 5 momentti).”

Lahjanluonteisessa kaupassa on piirteitä sekä lahjasta että kaupasta. Lahjanluonteinen kauppa on omaisuuden luovutustoimi. Lahja on luovutustoimi ja kauppa on luovutustoimi. Ei liene kovin kestävää väittää, että samaan luovutustoimeen sovelletaan erilaista käsitemäärittelyä. Joko Kaarina on väärässä tai Pekka ja Jaakko ovat väärässä. Jottei verolaintulkinnasta tehdä täyttä vitsiä, täytyy valita tulkinta, joka on systeemin kannalta kestävä. Kaarina on oikeassa. Tästä syystä on tulkittava, että vastikkeettomassa luovutuksessa lahjaverotuksen alaisen Bitcoinin tulee olla vastikkeellisessa luovutuksessa luovutusvoittoverotuksen alainen. Ei ole mahdollista, että Bitcoin on sekä ei ole omaisuuttaa verolajista riippuen.

 

Lopuksi

Ensinnäkin, terävimmät huomasivat, että viittaukseni Newtonin kolmanteen lakiin meni pieleen. Olihan lopputulemani vastauspankin tiedon kansa yhdensuuntainen. Toiseksi, markkinallinen viesti: Kirjoittaessani näitä blogeja olen tullut opettaneeksi myös feeniksiä heikompia veroasiantuntijoita. Asiakkaan kannattaa olla varovainen. Se, että joku on haistanut mahdollisuuden voittoon, ei tarkoita vielä hänen ymmärtäneen asiaa. Siksi on syytä olla tarkkana huonolaatuisten kopioiden kanssa. Kolmanneksi, feeniksillä haluaisimme tietää, aikooko Verohallinto tehdä virtuaalivaluuttojen verotusta koskeville epäkohdille jotain? Näkeekö Verohallinto ongelmaa, vai onko tekoälynne kehittynyt jo niin pitkälle, että se on onnistunut luomaan Bitcoinista ”Schrödingerin omaisuuden”? Jos, vastaus jälkimmäiseen kysymykseen on kyllä, tuleeko tässä vaiheessa soittaa Sarah Connorille?

 

 

Feeniks