KHO:2019:42 (Kryptovaluuttapäivitys 4.)

Taustana lukijalle: Olen kirjoittanut virtuaalivaluutan verokohtelusta aiemmin (täällä, täällä ja täällä). Kysymyksen ydin on ollut aina, tuleeko virtuaalivaluuttaa pitää tuloverotuksessa omaisuutena? Vaakakupeissa on vaikuttanut verojärjestelmän koherenssin ja symmetrian vaatimus sekä toisella puolella Verohallinnon tarve ohjeistuksellaan maksimoida verotulot. Henkilökohtaisesti en pitänyt missään vaiheessa epäselvänä, kuinka asia tullaan lopulta ratkaisemaan. Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun virtuaalivaluutan vero-oikeudellisesta luonteesta.

KHO:n ratkaisu:

KHO:n päätös (KHO 2019:42) hyvin lyhyesti tiivistettynä: Henkilö A oli käynyt kauppaa Ether -virtuaalivaluutalla ja saavuttanut näin suuret voitot.

A oli siten pyytänyt keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen: Mikäli hakija myy omistamaansa Ether-virtuaalivaluuttaa, katsotaanko luovutus tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi omaisuuden luovutukseksi, johon sovelletaan tuloverolain 46 §:n 1 momentin luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä siten, että hakijan veronalaisen voiton määrä lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot tai niitä korkeampi hankintameno-olettama?

Tilanteessa, jossa omaisuuden arvo on noussut tuhansia prosentteja, on hankintameno-olettamaa koskeva kysymys merkittävä. Näissä oloissa hankintameno-olettaman soveltaminen leikkaa verotaakasta käytännössä 20 prosenttia.

Korkeimman hallinto-oikeuden perustelut olivat itsessään suhteellisen lyhyet. Keskusverolautakunnan KVL 54/2017 ratkaisusta johtuen veroasiamies viittasi prosessissa myös kurssivoiton sääntelyyn. Kurssivoiton ja -tappion sääntely olisi johtanut veronsaajan kannalta huomattavasti edullisempaan lopputulokseen. Aiemmissa prosesseissa veroasiamies on pyrkinyt lähinnä osoittamaan virtuaalivaluutan olevan rinnastettavissa hinnanerosopimukseen (CFD). Tällöin merkitykselliseksi olisi noussut, onko itse virtuaalivaluutta luovutuksen kohteena vai saadaanko tuloa tähän hinnanerosopimukseen perustuen.

Ratkaisussaan korkein hallinto-oikeus linjasi, että virtuaalivaluutan luovutuksista kertyvää voittoa ei ollut katsottava tuloverolain 53 §:n 8 kohdassa tarkoitetuksi valuuttakurssivoitoksi eikä tuloverolain 32 §:ssä tarkoitetuksi muuksi pääomatuloksi kuin luovutusvoitoksi. Jos A myi omistamaansa Ether-virtuaalivaluuttaa, luovutusta oli pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuuden luovuttamisena, johon oli sovellettava tuloverolain 46 §:n 1 momentin luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa todettiin siis virtuaalivaluutan olevan vaihdannan kohteena olevaa ei-fyysistä omaisuutta. Korkein hallinto-oikeus korjasi siten Verohallinnon ohjeella ylläpitämän virheellisen oikeustilan vastaamaan tuloverolakimme periaatteita.

Verohallinnon tiedote:

Verohallinto on ehtinyt jo julkaista tiedotteen (täällä), jossa se toteaa, että toisin kuin aiemmassa tulkintakäytännössä on katsottu, virtuaalivaluutan myynnistä aiheutuvat tappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. Edelleen: ”Päätöksen valossa aiempi tulkinta vaihdon verottamisesta on kuitenkin entistä vahvemmin perusteltu”. Verohallinto on vaihdon verotusta koskevassa johtopäätöksessään oikeassa. Ainoa ongelma on siinä, että se korjasi vanhan väärän tulkintansa uudessa ohjeistuksessaan uudella väärällä tulkinnalla. Tämän episodin ennustimme jo marraskuussa 2017.

Mitä ratkaisusta seuraa:

1. Virtuaalivaluutta on aina ollut omaisuutta, joka voi olla luovutuksen kohteena.
2. Virtuaalivaluutan myyntiin on tullut aina soveltaa luovutusvoiton laskemisen säännöksiä (tappiot, hankintameno-olettama)
3. Vaihto on aina ollut verollinen (kysymys luottamuksensuojasta voi aktualisoitua tilanteessa, jossa Verohallinto on ilmaissut krypto-krypto -vaihdon olevan veroton.

Mitä verovelvollisen tulee tehdä:

1. Verovuoden 2018 luovutusvoitot tulee ilmoittaa 9-lomakkeella ottaen huomioon luovutusvoiton laskentaa koskevat säännöt.
2. Verovelvollisen tulee hakea oikaisua maksamaansa ylisuuriin veroihin menneiltä verovuosilta. RAHA EI TULE PYYTÄMÄTTÄ TAKAISIN!

Luovutusvoiton laskennassa on edessä ongelmia, koska verovuosien 2013-2018 aikana on sovellettu kahta virheellistä Verohallinnon ohjetta. Tämä tulee vaikuttamaan monen henkilön verotettavan tulon laskentaan. Avustan päämiehiä ja Verohallintoa mielelläni tämän sotkun selvittämisessä.

Yksi luku suomalaisessa kryptovaluuttaverotuksessa sai tänään päätöksensä. Uusia lukuja aletaan kirjoittamaan. Ota rohkeasti yhteyttä. Me tiedämme, miten nämä asiat menevät. 0207809210. info@taxfenix.fi

-Feeniks